Vedtægter

Sidst opdateret november 2021.

Navn
Klubbens navn er ”Tirsdagsklubben”.

Formål
Ved golfspil at styrke sammenholdet blandt klubbens medlemmer.

Medlemmer
Klubben er en åben klub for alle aktive mandlige golfspillere i Korsør Golf Klub, der ved indmeldelse maksimalt har 36 tildelte slag fra tee 55 på Old course.
Man skal være fyldt 18 år for at kunne blive medlem af klubben.
Spilleret i Tirsdagsklubben kan kun opnås når der er betalt kontingent til Korsør Golf Klub.

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes normalt tredje søndag i september.
Nøjagtig dato fremgår af Turneringsplanen på hjemmesiden.

Generalforsamlingen er et arrangement med golfspil (18 hullers netto slagspil fra tee 47), frokostbuffet og ordinær generalforsamling, herunder udlevering af årets præmier.

Dagsordensforslag afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er dirigentens stemme afgørende.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra Formandskabet
 3. Årets regnskab forelægges
 4. Fastsættelse af næste års kontingent
 5. Forslag fra Formandskabet
 6. Indkomne forslag
  1. Forslag skal være Formandskabet i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen
 7. Valg af Formandskab
 8. Eventuelt
 9. Udlevering af præmier til årets vindere
 10. Præmier til årsvinderne
  1. Eclectic/brutto nr. 1-3
  2. Eclectic/netto nr. 1-3
  3. Tirsdagstabellen nr. 1-3
  4. Bedste bruttoscore nr. 1
  5. Bedste nettoscore nr. 1
  6. Bedste stableford fra tee 58 nr. 1

Bestyrelsen

Klubben har ingen bestyrelse, men et Formandskab bestående af 4 medlemmer der er ansvarlige for gennemførelsen af klubbens aktiviteter, samt ajourføring af klubbens hjemmeside med tilhørende resultatlister.

Regnskab
Klubbens regnskabsår er perioden mellem to generalforsamlinger.
Kontingentet betales en gang årligt, senest før det enkelte medlems første spilledag til Formandskabet, hvorefter man optages på medlemslisten.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingentet anvendes primært til ekstra præmier på udvalgte tirsdage som fremgår af Turneringsplanen samt til årets vindere der modtager præmier på generalforsamlingen.

Der bør som princip ikke oparbejdes en større formue.

Klubbens økonomiske midler opbevares som en ”kassebeholdning” ved Formandskabets foranstaltning.

Aktiviteter
Årets aktiviteter fastsættes af Formandskabet idet der normalt fastsættes en forlænget golfweekend til fremmede golfbaner, hvor der spilles 18 huller fredag, lørdag og søndag..

Planlægges som udgangspunkt i den 2. fulde weekend i august

Turneringsbetingelser
Der spilles hver tirsdag i perioden medio april til medio september. I Turneringsplanen som forefindes på klubbens hjemmeside (www.korsoergolf-tirsdag.dk) er anført de nøjagtige datoer samt spilleformer på de respektive dage. 1. tee kan anvendes i perioden kl. 11.00 – 17.00 idet den enkelte spiller er ansvarlig for egen tidsbestilling.

Den enkelte spiller booker egen tid i GolfBox.

Der skal som minimum være to spillere fra Tirsdagsklubben i hver flight.
Formandskabet kan i specielle tilfælde dispensere fra denne regel.

Der henstilles til at der spilles med forskellige medspillere hver gang.

Der spilles slagspil fra tee 55 med mindre andet er angivet i turneringsplanen.

Der føres et scorekort pr. spiller.

Den enkelte spiller indberetter selv sin score i GolfBox via en 7-cifret kode senest på spilledagen kl. 23.59 med henblik på handikapregulering. Såfremt dette ikke sker diskvalificeres spilleren.

Der betales 30 kroner pr. gang.
Betalingen sker ved sæsonens start som et samlet beløb idet hver spiller overfører for det antal runder vedkommende tænker at ville spille igennem sæsonen.

Efter sæsonafslutning bliver evt. overskud refunderet, alternativt skal underskud indbetales.

Der kan gøres indsigelser omkring scores indtil dagen efter spilledagen kl. 23.59 (typisk onsdag kl. 23.59).

Standard lokalregel E5
Vi spiller IKKE med lokalregel E5.
Det blev besluttet på Generalforsamlingen 2021.

Præmiefordeling er i henhold til præmieskemaet på hjemmesiden.

Ved lige nettoscore vinder den spiller der har det laveste hcp.

Præmiepenge overrækkes den enkelte vinder via MobilePay.

Ved spil over 15 deltagere spilles der i to rækker (A og B rækken) efter handicap.

Ved ulige antal deltagere (over 15 deltagere) er B rækken flest.

Første tirsdag i hver måned spilles der fra tee 58 og turneringsformen er stableford.

På det enkelte hold er det normalt, at der spilles om øl således:
– Ved fire-bolde giver de to tabere en mellem fadøl eller lignende til de to vindere på holdet.
– Ved tre-bolde giver taberen to mellem fadøl eller lignende til de to vindere på holdet.

For at komme i betragtning til årets præmier i.h.t. punkt 10 under ”Generalforsamling” skal der i sæsonens løb indleveres minimum 10 scorekort.

For modtagelse af årspræmier ved generalforsamlingen er der krav om tilstedeværelse, såfremt der ikke er en aftale om fravær med Formandskabet.

Sideløbende konkurrencer
Forbedringer til eclectic opdateres ved Formandskabets foranstaltning.

Foruden eclectic bliver der også ført en ranglisteturnering (Tirsdagstabellen).
Den enkelte spiller tildeles point i forhold til nettoscore. Hvis man går netto 72 får man 10 point, 73 giver 9 point og så videre. Tildelingen stopper med 1 point for netto 81. Ved netto 71 gives 11 point, 70 giver 12 point og så videre.

Opdateret eclecticliste og Tirsdagstabel forefindes på hjemmesiden.

Forbedringer til eclectic brutto/netto, Race to Storebælt samt optjening af point til Tirsdagstabellen forudsætter at man har spillet runden færdigt og afleverer scorekort med scores for alle 18 huller.

Øvrigt
Nærværende vedtægter er 4. februar 2004 sammenskrevet af tidligere vedtagne dokumenter i Tirsdagsklubben, med henblik på at give klubbens medlemmer et mere overskueligt materiale. Nærværende vedtægter er endvidere justeret på baggrund af generalforsamlingen afholdt 14. september 2005, Korsør Golf Klubs generalforsamling 22. november 2004. Tirsdagsklubbens generalforsamlinger afholdt:13. september 2005, september 2006, 11. september 2007, 9. september 2008, 8. september 2009, 14. september 2010, 13. september 2011 og 11. september 2012, 17. september 2013, 9. september 2014, 13. september 2015, samt Formandskabets forslag pr. november 2020 og 2021.

Printvenlig udgave

Scroll to top